ارائه‌ی خدمات بهداشتی در مناطق دورافتاده (چالش بین‌المللی)

غیبت کارمندان و مسافت طولانی تا مراکز درمانی، دسترسی به امکانات بهداشتی را در بسیاری از مناطق روستایی محدود کرده است. به‌کارگیری سیستمی برای بهبود ارائه خدمات بهداشت و درمان در روستاها امری اجتناب ناپذیر است.

چالش: سیستمی برای بهبود ارائه‌ی خدمات در مناطق روستایی