استحصال و جداسازی عناصر نادر خاکی از کنسانتره آنها با پایه آپاتیتی (چالش داخلی)

کنسانتره عناصر نادر خاکی بر پایه کنسانتره آپاتیت دارای عیار 30 درصد حاوی عناصر نادرخاکی سبک، متوسط و سنگین می باشد. در کشور ایران به فناوری تولید آن در مقیاس پایلوت نیمه صنعتی رسیده ایم و موفق شده ایم سه عنصر سریم، لانتانیم و نیودایمیم را جداسازی نماییم.

چالش ها: جداسازی و استحصال سایر عناصر نادر خاکی موجود در کنسانتره به روش قابل اجرا در مقیاس نیمه صنعتی و صنعتی