استخراج گاز طبیعی لایه های زغالسنگ (CBM)

گاز متان یکی از گازهای منتشر شده از لایه های زغالسنگ است که براثر تهویه از معدن خارج میشود و در جو (هوا) انتشار می یابد. انتشار این گاز علاوه بر تخریب محیطزیست، باعث هدر رفتن منبع گستردهای از انرژی نیز می شود. بر اساس تحقیقات انجام شده سالانه چندین میلیارد مترمکعب گاز متان از معادن زغالسنگ جهان انتشار می یابد. به دلیل اهمیت منابع انرژی هم اکنون در بسیاری از معادن زغالسنگ دنیا عملیات زهکشی در حال انجام است و در این خصوص گاز متان تولید شده در لایه های زغالسنگ با استفاده از روش های خاص جمع آوری شده و به وسیله خطوط لوله به خارج از معدن منتقل می شود. این گاز بر اساس عیار و مقدار برای تولید برق، فروش و استفاده سرمعدن به کار گرفته می شود.
هدف اصلی این روش زهکشی گاز به روش CBM و تولید برق است.

چالش:‌ بررسی پارامترهای زمین شناسی موثر از جمله :
ضخامت لایه
عمق لایه
یکنواختی لایه
گسترش لایه
ویژگی های کمربالا و کمرپایین لایه
مقدار تمرکز گاز
ترکیبات گاز
وضعیت نفوذپذیری
کیفیت زغالسنگ
امکان سنجی شرایط معادن ذغال ایران و پیاده سازی روش با توجه به شرایط مالی و فنی