اندازه گیری دقیق لیتیم و برم در انواع شورابه، روش های استحصال و جداسازی در مقیاس صنعتی (چالش داخلی)

شورابه ها دارای املاح فلزات قلیایی و قلیایی خاکی می باشند. در تمامی شورابه ها غلظت کاتیون های کلسیم، سدیم، پتاسیم و منیزیم دها هزار برابر لیتیم است.

 در روش های اندازه گیری موجود با تداخل کاتیونی برای لیتیم مواجه هستیم و از طرفی جداسازی این عنصر ارزشمند در غلظت های کم با حضور کاتیونهای فوق بسیار دشوار می باشد.

چالش:  ساخت دستگاه اندازه گیری صحیح بدون تداخل در مقیاس ppb می باشیم( به غیر از دستگاه ICP-OES شرکت آنالیتیکال ینا ) و همچنین روشی اقتصادی در جداسازی در مقیاس نیمه صنعتی که توجیه فنی و اقتصادی لازم را داشته باشد