بازده کم محصول به دلیل مشکلات شوری (چالش بین‌المللی)

شوری خاک یکی از موضوعات مهم در بخش کشاورزی پاکستان است که تقریباً 30/6 میلیون هکتار زمین تحت‌تأثیر نمک قرار دارد. این مسئله ریشه در شیوه‌های نادرست آبیاری و سیستم‌های زهکشی دارد که منجر به تجمع نمک در خاک در غلظت‌هایی شده ‌است که برای محصولات کشاورزی زیان آور است.

چالش: راه‌کارهای اقتصادی برای تغییر روش آبیاری زمین‌های کشاورزی و حل مشکل تجمع نمک و شوری در خاک