بازده کم کشاورزی (چالش بین‌المللی)

کشاورزی در پاکستان، کسب‌و کار پرخطر و کم‌درآمدی برای کشاورزان فقیرنشینی است که اغلب از بذر بی‌کیفیت، کودهای نامناسب و نامتعادل و شیوه‌های ضعیف مدیریت محصولات استفاده می‌کنند. درنتیجه، عملکرد محصولات کشاورزی بسیار کمتر از پتانسیل‌های قابل‌دستیابی برآورد می‌شود.

چالش‌: بهبود اقتصاد کشاورزی از طریق اصلاح نهادهاو افزایش بهره‌وری کل