بحران آب، ارتباطات بحران و ارتباطات خطر (چالش بین‌المللی)

ایده‌ها و نوآوری‌های حول موضوعات:

– حل منازعات فرهنگی، اجتماعی، قومی، محلی در موضوع آب

– حل منازعات ملی، منطقه ای، بین المللی در موضوع آب

– مدیریت سلامت عمومی در شرایط بحران آب

– به‌کارگیری سرمایه اجتماعی در حل بحران آب

– مدیرت بحران آب در شرایط تغییرات آب و هوایی

– ‌سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی رسانه‌ای در زمان بروز بحران‌های آب