تامین آب پایدار برای شرب و کشاورزی (چالش داخلی)

طراحی و ساخت آب شیرین کن حرارتی خورشیدی بصورت کاملا آف گرید از اهداف طرح است. استفاده بهینه از انرژی خورشیدی و تامین آب شرب پایدار برای مصارف کشاورزی و شرب باید در طرح دیده شود. جنبه های نوآورانه و فناورانه استفاده از انرژی حرارتی خورشیدی در مقایسه با طرح های موجود بسبار حایز اهمیت است. همچنین آنالیز انرژی و اقتصادی برای طرح پیشنهادی الزامیست. ظرفیت پایلوت ۱ تا ۵ متر مکعب در روز تولید آب شیرین از منابع آب شور دریا یا سایر متابع آب شور است.

چالش: آب شیرین کن خورشیدی خارج شبکه برای تامین آب پایدار کشاورزی و آب شرب