روابط حاکمیتی ، سازمانی و نهادی در مسائل آب (چالش بین‌المللی)

ایده‌ها و نوآوری‌های حول موضوعات:

– روش‌های احیاء منابع آب

– مدیریت تقاضا و مصرف آب و آموزش‌های همگانی و تخصصی

– مدیریت تضاد منافع بین جوامع محلی و تصمیمات حاکمیتی