مبارزه با فساد (چالش داخلی)

فساد اثر نامتناسبی بر جامعه می‌گذارد که این اثر بر فقرا و آسیب‌پذیرترین قشر جمعیت بیشتر است؛ هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و دسترسی به خدمات نظیر بهداشت، آموزش و عدالت را کاهش می‌دهد.

فساد اعتماد را در دولت از بین می‌برد و پیمان‌های اجتماعی را سست می‌کند. این دغدغه‌ای جهانی است، به‌ویژه در زمینه‌های شکنندگی و خشونت، زیرا فساد باعث افزایش و تداوم نابرابری‌ها و نارضایتی‌هایی می شود که منجر به شکنندگی، افراط‌گرایی خشونت‌آمیز و جدال می‌شود.

فساد انواع مختلفی دارد. ممکن است بر ارائه خدمات نیز تأثیر بگذارد، مانند زمانی که یک افسر برای انجام خدمات معمول درخواست رشوه می‌کند. فساد مالی ممکن است به‌طور ناعادلانه برندگان قراردادهای دولتی را تعیین کند، با اهدا جوایز به دوستان، بستگان یا همکاران تجاری مقامات دولتی. یا ممکن است به شکل تصرف دولت، تحریف نحوه‌ی کار نهادها و کنترل افراد بر آن‌ها باشد، نوعی از فساد که ازنظر تأثیر کلی اقتصادی اغلب هزینه‌بردار است. انواع فساد مهم هستند و مقابله با همه‌ی آن‌ها برای دستیابی به پیشرفت و تغییرات پایدار حیاتی است.

چالش: پیش‌نیازهای ایجاد رویکرد مؤثر ضدفساد چیست؟ کدام مکانیزم‌ها برای مبارزه با فساد لازم است؟