ناتوانی در ریشه‌کنی فلج اطفال (چالش بین‌المللی)

فلج اطفال همچنان در دو کشور یک بیماری بومی محسوب می‌شود؛ یکی از آن‌ها پاکستان است. بنابراین، برای از بین بردن این خطر، لازم است مسیر انتقال ویروس قطع شود. این اقدام به‌ویژه برای کشورهای آسیب‌پذیر با خدمات ضعیف بهداشت عمومی و ایمن‌سازی با دشواری‌‌هایی مواجه است.

چالش: قطع مسیر انتقال ویروس فلج اطفال