کاهش فقر غیرتورمی (چالش داخلی)

حمایت اجتماعی رویکرد مهمی در کاهش فقر و محرومیت چند بعدی است. این روش به دنبال فرآیندها ، سیاست ها و مداخلات است که خطرات و محدودیت هایی را که افراد فقیر و آسیب پذیر با آن روبرو هستند را کاهش می دهد. که باعث ناامنی و فقر کمتر و مشارکت در رشد اقتصادی خواهد شد.

متداول‌ترینشان انواع حمایت‌های اجتماعی مداخلات در بازار کار، بیمه‌های اجتماعی و کمک‌های اجتماعی است که همه‌ی این روش‌ها برای کاهش فقر استفاده می‌شود. یکی از مهم‌ترین عوامل برنامه‌های حمایت اجتماعی نحوه‌ی تأمین مالی آن است. لازم است روشی اتخاذ شود که در کنار حمایت، منجر به کسری بودجه و تورم نشود؛ زیرا تورم خود باعث تشدید فقر می‌شود.

چالش: روش انجام حمایت‌های اجتماعی و کاهش فقر در ایران به طوریکه که باعث افزایش تورم نشود.