اندازه گیری دقیق لیتیم و برم در انواع شورابه، روش های استحصال و جداسازی در مقیاس صنعتی

توضیح چالش:

شورابه‌ها دارای املاح فلزات قلیایی و قلیایی خاکی می‌باشند. در تمامی شورابه‌ها غلظت کاتیون‌های کلسیم، سدیم، پتاسیم و منیزیم ده‌‎ها هزار برابر لیتیم است.
در روش های اندازه گیری موجود با تداخل کاتیونی برای لیتیم مواجه هستیم و از طرفی جداسازی این عنصر ارزشمند در غلظت‌های کم با حضور کاتیون‌های فوق بسیار دشوار می‌باشد.
چالش: ساخت دستگاه اندازه گیری صحیح بدون تداخل در مقیاس ppb می‌باشیم( به غیر از دستگاه ICP-OES شرکت آنالیتیکال ینا ) و همچنین روشی اقتصادی در جداسازی در مقیاس نیمه صنعتی که توجیه فنی و اقتصادی لازم را داشته باشد.

* * *